בשביל העסקים | פרויקט זאפ הג'וינט

תקנון - בשביל העסקים

בשביל העסקים

תקנון אתר מרקט פלייס - בשביל העסקים – זאפ גרופ

  1. כללי

חברת זאפ גרופ בע"מ ("החברה") הקימה אתר זה במטרה לסייע לעסקים בדרום וכן לסייע לבעלי עסקים אשר עזבו את עסקיהם ויצאו לשירות מילואים, להמשיך להפעיל את בתי העסק באופן דיגיטלי ולמכור את המוצרים והשירותים שלהם באמצעות האתר. במסגרת האתר יוכלו בעלי העסקים לפרסם ולמכור את המוצרים והשירותים אותם הם מוכרים; העלאת המוצרים והשירותים תתאפשר הן באופן דיגיטלי והן באופן ידני ע"י בית העסק או באמצעות נציגי החברה. ניתן לפנות באמצעות אתר האינטרנט שכתובתוbishvil-haasakim.co.il("אתר החברה") ובשירות הלקוחות במייל  או בווטס אפ שמספרו ___________7436861/054 טלפון שמספרו __________; השימוש בשירותי האתר וניהול השירות כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש "); השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לאמור בתנאי השימוש; החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר ותנאיו יחולו על השירותים שיינתנו מאותו מועד לאילך; בעשותך שימוש באתר הנך מאשר ומצהיר כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים שלך או של תאגיד או בית העסק שיש לך את הסמכות להתחייב בשמו בעסקה לשימוש בשירותי האתר וניהולו.

  1. שירותי האתר והניהול

2.1.                 החברה מציעה לבתי העסק את האפשרות לפרסם את המוצרים והשירותים הנמכרים על ידם באמצעות העלאתם ופרסומם לאתר החברה וכן מאפשרת את ביצוע הרכישה של המוצר/שירות בין הגולש לבין בית העסק ובכלל זה סליקת התשלום עבור המוצר/השירות, תיאום המשלוח וביצוע המשלוח.

3.              תהליך ההצטרפות

3.1.                 על מנת להצטרף לשירותים הניתנים באתר הנך נדרש להעביר לחברה את כל הפרטים הרלוונטיים הקשורים בבית העסק ובמנהליו. במסגרת טופס ההצטרפות תידרש למסור בין היתר, אך לא רק, את פרטי זיהוי ופרטי קשר אישיים (כגון שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון), פרטים הנושאים אופי עסקי (כגון שם העסק, תחום פעילות) וכן פרטי בנק ואישורי מס רלוונטיים.  

3.2.                 הנך מתחייב לספק לחברה במסגרת טופס ההזמנה ו/או שיחת ההתקשרות עם נציג החברה מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא כפי שמתבקש. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר לחברה במידת הצורך וזאת במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

3.3.                 החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי אינך רשאי למסור את המידע שמסרת לחברה ו/או כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרכישה או לאחריה, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

3.4.                 הפרטים שימסרו על ידך יאספו ויישמרו על ידי החברה במאגרי המידע המנוהלים על ידה בהתאם להוראות הדין. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‏12 ‎להלן ("מדיניות הפרטיות").

  1. תהליך הרכישה באתר והעברת הכספים לבתי העסק

4.1.                 הגולש בוחר את המוצר ו/או השירות בו הוא מעוניין ובמסגרת הליך הרכישה והתשלום עבורו יקבע גם מועד הספקתו. בסיום ההזמנה הגולש יבצע את התשלום.

4.2.                 החברה תעביר לספק את הכסף בגין הרכישה שביצע הגולש רק לאחר שהמוצר/השירות סופקו בפועל לגולש בהתאם למחזור התשלום החודשי בחודש העוקב לזה בו סופק המוצר/השירות.

4.3.                 במהלך הזמנת הגולש באתר, תינתן לו האפשרות לבחור באפשרות של ביצוע התשלום אף במקרה שבו לא בוצעה האספקה במועד שנקבע על ידי הספק וזאת כתרומה לבית העסק. במקרה שכזה ורק בו, הסכום ששולם ע"י הגולש יועבר לספק כאמור בסעיף 4.2 לעיל. בכל מקרה אחר, התשלום יועבר לספק רק לאחר אספקת המוצר/השירות בפועל.

4.4.                 וידגש, כי האחריות על הספק המוצר ו/או השירות הינה באחריות הספק בלבד. במקרה שהגולש רכש שובר לטובת רכישת מוצר או שירות מהספק תוקף השובר הינו 5 שנים מיום הוצאת השובר, והספק מתחייב לספק לגולש את המוצר ו/או השירות מיד שהדבר אפשרי.

4.5.                 החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המסלקה.

5.              מדיניות ביטולים

5.1.                 הנך רשאי לבטל את הפרסומים והשירותים, בכל עת, וזאת על ידי שליחת הודעה בכתב לחברה ("בקשת הביטול").

5.2.                 החברה תהיה רשאית אף היא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את מתן השירותים ואת הפרסום באתר (כולם או חלקם). במקרה בו החברה ביטלה את השירותים, הספק יהא זכאי לקבל את כלל כספי הספק המצויים אצלה בגין מוצרים שסופקו בפועל בלבד.

6.              מסירת חומרי פרסום ואחריותך ביחס לפרסומים

6.1.                 לשם מתן שירותי הפרסום והמכירה על ידי החברה הנך אחראי להעביר במועד ובפורמט שנקבע על ידי החברה את כל התכנים, הקבצים והמידע הנחוצים לצורך הפרסום (לרבות אך לא רק, שמות, תמונות, סימני המסחר, כתובות, מספרי טלפון, תכנים וכד') (בתנאים אלה: "חומרי הפרסום"). אי העברת חומרי הפרסום ו/או אי שיתוף פעולה מצדך ימנעו מהחברה את האפשרות לספק לך את שירותי הפרסום והמכירה.

6.2.                 ידוע לספק שמסירת המידע ושיתוף הפעולה מצדו חיוניים למתן השירות על ידי החברה. אי העברת חומרים או אי שיתוף פעולה מצד המזמין תפטור את החברה מכל התחייבויותיה.

6.3.                 במסירת חומרי הפרסום לחברה הנך מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

6.3.1.      הנך רשאי על פי כל דין למסור לחברה את מלוא חומרי הפרסום לצורך פרסומם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יש בידיך את כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין כדי לעשות שימוש ולהתיר את השימוש בכל חומרי הפרסום שהועברו לחברה לצורך פרסומם באתר האינטרנט שיוקם עבורך, ככל שאלה דרושים.

6.3.2.      כל פרסום באתר שהועלה ו/או הועבר על ידך עומד בהוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין בפרסום שהוזמן על ידך ו/או בחומרי הפרסום כל פגיעה בזכויות צד שלישי (לרבות זכויות קנייניות), לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת איסורי פרסום, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים וכל פרסום אחר האסור לפי כל דין.

6.3.3.      אם הנך מציג את בית העסק כחלק מרשת חנויות הפועלות תחת אותו שם מסחרי הנך מסכים מראש ומאשר לחברה להסיר את הפרסום (כולו או חלקו) על פי בקשת בעלי הרשת ללא כל חובת בירור או בדיקה מצד החברה ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.

6.3.4.      הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל פרסום או שימוש באתר ותוצאותיו. הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, בגין כל ההוצאות והנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנבעו מדרישה ו/או תביעה שהוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה, בטענה, כי פרסום או שימוש באתר, על ידך או על ידי מי מטעמך, מהווים פגיעה בזכות כלשהי של צד ג׳ ו/או כל טענה או תביעה אחרת.

6.3.5.      היה והנך בעל מקצוע מהמקצועות אשר על פי דין חלים עליהם כללים המגבילים את תוכן הפרסום המותר להם וסוגו, אזי בשימושך בשירותי האתר, הנך מאשר כי ידוע לך שהאחריות המלאה על הפרסומים בהתאם לכללים מוטלת עליך בלבד וכי החברה אינה מחווה דעה או ממליצה לגבי התאמת או אי התאמת אופן הפרסום ו/או אופי השירות לכללי הפרסום הרלבנטיים החלים עליך.

  1. הצהרות הספק:

7.1.                 ברשותו, ויהיו ברשותו במהלך כל תקופת הפרסום, כל ההיתרים והרישיונות הדרושים על מנת לאפשר לו לקיים את התחייבויותיו על פי כל דין, וכן שיש באפשרותו לספק את כל המוצרים והשירותים אותם הוא יעלה לפרסום.

7.2.                 אינו מפר כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של צד ג'. אם תוגש תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד החברה בשל העדר זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בחומרים אשר העביר/העלה הספק במסגרת הפרסומים באתר, יפצה הספק פיצוי מלא ו/או ישפה שיפוי מלא את החברה, בגין כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא (לרבות שכ"ט עו"ד).

7.3.                 המוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידו הינם מותרים על פי החוק ואין במכירתם הפרת כל דין לרבות דיני הקניין הרוחני.

7.4.                 יפעל להשיב ו/או לחזור לכל פנייה של הגולש ו/או של החברה, באמצעות הממשק שתקצה לכך החברה בתוך זמן סביר .

7.5.                 הוא האחראי הבלעדי לאמיתות ונכונות כל הפרסומים והנתונים שהועברו על ידו לחברה ולא תהא לו כל טענה לחברה בקשר עם החומרים שנמסרו על ידו. הספק מתחייב, כי לא יפרסם באמצעות אתר החברה מידע שיש בו להטעות את המשתמשים ביחס למוצרים ו/או לשירותים, טיב המוצרים ו/או השירותים, וכן אופיים והתאמתם לצרכי המשתמשים.

7.6.                 הוא האחראי הבלעדי לכל עסקת רכישה שיבצעו הגולשים באתר החברה, לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או מתן האחריות על המוצרים ו/או שירותים הנלווים לאספקת המוצרים והשירותים לרבות התקנתם ו/או כל שירות טכני אחר, המסופקים על ידי הספק במסגרת מכירת המוצרים ו/או השירותים באתר החברה, והספק הנו האחראי הבלעדי לכל פגיעה ו/או נזק, כספי ו/או אחר, שייגרם, אם וככל שייגרם, לגולש ו/או לכל צד שלישי שהוא בגין מוצר ו/או שירות שנרכש מהספק.

7.7.                 הספק נותן את הסכמתו לכך, שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להכריע בכל מחלוקת שתהיה בינו לגולש ובכלל זה לבטל עסקה. החלטת החברה תהא סופית והספק מתחייב לקיימה.

7.8.                 אחריות על מלאי –הספק מתחייב כי ברשותו מלאי מוצרים המתאים לפרסומיו וכי לא יפרסם מוצרים שאינם מצויים במלאי ו/או שאינו יכול לספקם מסיבה כלשהי.

7.9.                 הוא פועל ויפעל בעתיד על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, וכן הוראות כל דין בקשר עם העסקאות שהוא מבצע מול לקוחותיו ובכלל זה הגולשים אשר יבצעו עסקאות מולו באמצעות אתר החברה ובכלל זה כל הוראות החוק לעניין ביטולי עסקה הנעשות ע"י המשתמשים.

7.10.              התקשורת בין הספק לחברה ובין הספק לגולש, תבוצע אך ורק באמצעות המערכות והממשקים שתעמיד החברה. הספק מתחייב להתעדכן דרך ממשקי המערכת באופן שיאפשר ניהול הזמנות ותפעול המכירה באתר החברה באופן שיהלום את מדיניות טיב השירות .

7.11.              במסגרת מתן השירותים הניתנים לו הוא ישתמש, בין היתר, בממשקים השייכים לצדדי ג' ובהצטרפותו הוא מאשר ומקבל את תנאי השימוש שלהם.

7.12.              נותן השירותים/הספק/בעל העסק מתחייב ומצהיר בזאת כי ש לו את כל האישורים הרלוונטיים אשר דרושים ומחויבים לשירותם אותו הוא מספק, לרבות רישיון עסק/רישוין עיסוק ועוד.

  1. ביצוע שירותי ההקמה והניהול

8.1.                 החברה או מי מטעמה, אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי בית העסק לו סופקו השירותים ו/או כלפי בעליו או עובדיו ו/או צד ג׳ כלשהו, במקרה של איחור או הפרעה או שיבוש כלשהו באספקת שירותי האתר, לרבות אך לא רק, במקרה שבו אתר האינטרנט לא יהא זמין לשימוש (זמני או קבוע) ו/או במקרה של השמטה או שיבוש או טעויות או הוספות באתר האינטרנט, ו/או במקרה של אי תקינות ו/או אי זמינות של רשת האינטרנט, אתר האינטרנט וקווי תקשורת, ו/או במקרה של אי הופעת איזה מהפרסומים בשל תקלות טכניות וכד'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מתחייבת שאתר האינטרנט יהיה זמין ונגיש בכל עת, לא יופרע, יעבוד כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק ו/או עיכוב שייגרמו לך ו/או לבית העסק ו/או לבעליו או עובדיו ו/או צד ג׳ כלשהו בשל נסיבות שאין לחברה שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל, אי תקינות של מערכות המחשב, אי תקינות של תשתית אחסון אתר האינטרנט או אי תקינות של רשת הטלפוניה וכיו"ב.

9.              זכויות קנייניות באתר ובשירותים הניתנים בו

9.1.                 פרט לחומרי הפרסום כהגדרתם לעיל (בתצורה בה נמסרו על ידך לחברה) אשר זכויות הקניין הרוחני בהם הינם וייתרו בבעלותך המלאה ולתכנים אשר נכתבו באופן ייחודי ובלעדי עבור בית העסק לו סופקו השירותים, כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים בשירותים שיעשו עבורך, בין בתמורה ובין ללא תמורה, על ידי החברה או מי מטעמה, ולרבות באתר האינטרנט על כל חלקיו ומרכיביו, הינן של החברה בלבד, והיא תהא זכאית להשתמש בחומר זהה או דומה לצרכי מפרסמים ו/או פרסומים אחרים. אינך רשאי לעשות שימוש בתוצרי השירותים ובעיצובים כאמור ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

9.2.                 ידוע לך שהחברה רשאית לכלול באתר האינטרנט במסגרת השירותים את סימן המסחר ו/או סימני השירות שלה ושל צדדי ג' נוספים. סימן המסחר ו/סימני השירות כאמור הינם ויוותרו רכושה הבלעדי של החברה ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 

9.3.                 הנך מצהיר כי ידוע לך כי במסגרת ביצוע השירותים, החברה עשויה לעשות שימוש בתמונות ו/או חומרים גרפיים שונים אשר הזכות לעשות בהם שימוש נרכשה ו/או תירכש על ידי החברה, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא מחויבת בשום שלב (לרבות לאחר תקופת ההתקשרות) להעביר לרשותך את התמונות ו/או החומרים הגרפיים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש בתמונות כאמור, הן בתקופת ההתקשרות והן לאחריה. הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל סכום שתידרש לשלם עקב פנייה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג', לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, הנובעת משימוש בתמונות ו/או בחומרים הגרפיים כאמור על ידך.

10.          רישומים ומסמכים

כל הרישומים בספרי החברה ייחשבו נכונים וישמשו הוכחה מספקת כלפיך לכל פרטיהם. העתק/ים מהרישומים ו/או הנתונים הנ"ל שיאושרו על ידי החברה ישמש/ו הוכחה מספקת לקיומם של הרישומים ו/או הנתונים הנ"ל ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק/ים האמורים. לעניין סעיף זה "ספרי החברה" משמעותם: כל ספר, פנקס, פלט מחשב, פלט מסמך שנסרק בקורא אופטי לרבות טופס ההזמנה, כרטסת, גיליון, כל אמצעי אלקטרוני לאחסון נתונים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים.

11.          הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

שימושך באתר החברה, בשירותים ובתכנים המוצעים בו והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר החברה, בשירותים ובתכנים בו הינו  כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות אתר החברה, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת אתר החברה והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות אתר החברה, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שאתר החברה ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שאתר החברה לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

12.          מדיניות פרטיות

12.1.              מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על כל הנתונים והמידע הבאים: (א) הנתונים שנמסרו על ידך כחלק מתהליך רכישת השירותים באתר ו/או (ב) על התכנים והמידע שימסרו על ידך בזמן השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו ו/או (ג) על מידע שיגיע לידי החברה במסגרת ו/או/עקב על הגלישה באתר החברה ו/או (ד) על מידע שיגיע לידי החברה במסגרת ו/או/עקב מתן שירותי ההקמה והניהול ו/או (ה) על המידע והנתונים שייאספו על ידי החברה במסגרת ו/או עקב הגלישה באתר האינטרנט שיוקם עבורך במסגרת השירותים ("המידע").

12.2.              החברה רשאית לאסוף ולשמור את המידע במאגר המידע של החברה.

12.3.              ידוע לך והנך מסכים כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע לשם כל אחד מהשימושים הבאים: (א) לצורך שיפור אתר החברה, השירותים והתכנים שהיא מציעה, ו/או (ב) לצורך מתן השירותים, ו/או (ג) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. ו/או (ד) ליצירת קשר עמך, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים ו/או (ה) לצורך מתן שירותי דיוור לצדדים שלישיים ו/או (ו) למטרות סטטיסטיות ו/או (ז) לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים ו/או (ח) לשימוש מסחרי, לרבות מכירת המידע ו/או יצירת שיתופי פעולה עם מפרסמים ובתי עסק ו/או (ח) לצורך עמידה בהוראות הדין והרגולציה, ו/או (ט) לצרכים משפטיים ולהתגוננות בהליכים מכל סוג. ויודגש, כל המידע שיגיע לחברה יעבור כפי שהוא לחברה ו/או למי שיתקשר עימם. (למעט פרטי אשראי) ולא יהיו לך כל טענות בעניין זה כלפי החברה.

12.4.              בנוסף, החברה תהא רשאית לאסוף נתונים עסקיים סטטיסטיים אודות המשתמשים או אודות בתי העסק אשר סופקו להם השירותים, לרבות אודות פעילותם ומאפייניהם של בתי העסק כאמור. מידע כאמור יכול שייאסף הן מכוח נתוני הגלישה באתר החברה והן מכוח נתוני הגלישה באתר האינטרנט שיוקם עבור בית העסק במסגרת השירותים. החברה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, וזאת ללא כל תמורה, ובלבד שהחברה לא תפרסם מידע המשויך לבית העסק, הכנסותיו וכמות העסקאות המתבצעות בו בפרק זמן נתון.

12.5.              החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

12.6.              החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

13.          אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות בתחום. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע של החברה.    

  • מידע/Data

כל המידע ו/או ה- Data אשר  ייאסף באתר ו/או באמצעותו יהיה שייך באופן שווה ובלעדי לחברה ו/או למי שיתקשר עימה.

 

  1. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות.

במסגרת אתר החברה ואספקת השירותים, החברה עשויה להשתמש ב-"עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שתוכל לספק את השירותים, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. "עוגיה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP.

  1. זכויות קנייניות באתר ותכניו

כל הדפים המצויים באתר החברה, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדי ג' אחרים ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי אתר החברה במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד אתר החברה, לרבות עיצוב אתר החברה, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר החברה הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר החברה שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מאתר החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

  1. שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח,  תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר האינטרנט שייבנה עבורך ו/או כתוצאה מאופן השימוש באתר האינטרנט כאמור על ידך ו/או על ידי מי מטעמך ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריותך על פי דין או על פי תנאים אלו.

  1. שונות

17.1.              החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

17.2.              תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

17.3.              החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

17.4.              על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

17.5.              מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

דילוג לתוכן